Home > Seminari i radionice > Seminar Rizici i upravljanje rizicima kod korisnika javnih sredstava

RIZICI I UPRAVLJANJE RIZICIMA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - SEMINAR

Termini nastave po dogovoru!

Korisnici javnih sredstava se danas suočavaju sa neizvesnošću, i izložena su mnogim rizicima. Javlja se neophodnost i potreba da se sagledaju rizici u poslovanju i preduzmu mere i aktivnosti s ciljem smanjenja uticaja rizika i dovođenja na nivo koji neće ugroziti ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Čl. 81. Zakona o Budžetskom sistemu RS ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011), 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. 108/2013 , 142/2014 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018, 31/2019 i 72/2019) predviđa da su korisnici javnih sredstava obavezni da uspostave sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru. Za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava. Finansijsko upravljanje i kontrola predstavlja sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavlja, održava i redovno ažurira rukovodilac organizacije, a kojima se upravljajući rizcima obezbeđuje uveravanje u razumnoj meri da će se ciljevi organizacije ostvariti na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

Čl. 7. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru ("Sl. Glasnik RS" br. 89/2019) predviđa da: "Rukovodilac korisnika javnih sredstava usvaja Strategiju upravljanja rizikom, koja se ažurira svake tri godine, kao i u slučaju kada se kontrolno okruženje značajno izmeni."

Čl. 12. istog Pravilnika predviđa da je rukovodilac korisnika javnih sredstava između ostalog odgovoran i za upravljanje rizicima koji prete ostvarivanju ciljeva korisnika javnih sredstava, uvođenjem odgovarajućih kontrola u skladu sa međunarodnim standardima interne kontrole.

Seminar je interaktivnog karaktera u kome učesnici seminara mogu aktivno učestvovati tako što će postavljati pitanja predavaču, davati svoje mišljenje i razmenjivati iskustva sa ostalim učesnicima.

PROGRAM SEMINARA (10 - 14h)

 1. Uvod u rizik
 2. Pravna regulativa u javnom sektoru vezana za rizike
 3. Identifikovanje rizika
 4. Analiza i opis rizika
 5. Procena rizika
 6. Rešavanje rizika
 7. Planiranje za slučaj nepredviđenih situacija
 8. Registar rizika
 9. Strategija za upravljanje rizikom
 10. Uloga rukovodstva, zaposlenih i interne revizije vezana za rizike

CILJ ODRŽAVANJA SEMINARA:

Cilj održavanja seminara je između ostalog da upozna učesnike sa ulogom i značajem upravljanja rizicima kod korisnika javnih sredstava.

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Zaposlenima u javnim i javno komunalnim preduzećima, lokalnim samoupravama i ostalim javnim institucijama koji su zaduženi za upravljanje rizicima.

Termini nastave se zakazuju po dogovoru sa učesnicima!

Cena Seminara je 9.900 rsd.

Prijavite dva, tri ili četiri učesnika iz Vaše organizacije i ostvarićete značajne popuste:

 • Za dva učesnika cena iznosi 12.900 rsd.
 • za tri učesnika 17.900 rsd.
 • za četiri učesnika 22.900 rsd.

Ukoliko se prijavite i na radionicu iz upravljanja rizicima cena seminar + radionica iznosi 14.900 rsd. po učesniku.

Ako se opredelite da nastavu pratite u Virtuelnoj učionici (Online), ostvarujete 20% popusta na navedene cene!

U našoj ponudi se nalazi i praktična obuka za Samostalno uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole koja se organizuje u prostorijama Vašeg preduzeća i prilagođena je za delatnost koju obavljate!

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

SLIČNI SEMINARI I RADIONICE

Utisci učesnika

"Seminar iz rizika i upravljanja rizikom je ispunio moja očekivanja. Na seminaru su mi se naročito dopala praktična uputstva i korisni saveti koje sam dobio."
Bogdan Zlatić, samostalni stručni saradnik za pravne poslove JP "Zavod za udžbenike" Beograd.

"Prezadovoljan sam načinom i izvođenjem predavanja na održanom seminaru iz rizika i upravljanja rizikom."
Saša Kocić, interni revizor Opšte bolnice Leskovac.

"Seminar i radionica iz upravljanja rizicima je ispunila moje potrebe i očekivanja.Naročito mi se dopalo što je istovremeno održan seminar sa teorijskim delom i radionica sa prakičnim primerima, kao i dostavljen materija."
Tatijana Panić, rukovodilac odeljenja za budžet i finansije Opštinska uprava Lajkovac.