Home > Seminari i radionice > Obuka za zdravstvene ustanove

IZRADA PISANIH PROCEDURA, REGISTRA RIZIKA I STRATEGIJE UPRAVLJANJA RIZICIMA ZA POTREBE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Termini nastave po dogovoru! Obuka se organizuje online

Na osnovu čl. 81. Zakona o Budžetskom sistemu RS zdravstvene ustanove su kao i ostali korisnici javnih sredstava obavezne da uspostave sistem finansijskog upravljanja i kontrole i u okviru toga izrade pisane procedure za pojedine poslovne procese, izrade registar rizika i donesu strategiju upravljanja rizicima.

Od strane Državne revizorse institucije (DRI) prilikom obavljanje revizije zdravstvenih ustanova vrši se između ostalog i kontrola da li su zdravstvene ustanove ove aktivnosti sprovele.

Zahtevi da se ove aktivnosti sprovedu su i u Godišnjem izveštaju o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole koji su zdravstvene ustanove kao i ostali korisnici javnih sredstava obavezni da do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu dostave Ministarstvu finansija - Centralna jedinica za harmonizaciju (CJH).

PROGRAM OBUKE

Obuka prvog dana:

Izrada pisanih procedura u okviru sistema finansijskog upravljanja i konrole za potrebe zdravstvenih institucija - obuka uz praktične primere izradjenih procedura na propisanim obrascima Ministarstva finansija RS -CJH.

Obuka drugog dana:

Izrada registra rizika i strategije upavljanja rizicima za potrebe zdravstvenih ustanova - obuka uz praktični primer registra rizika i strategije upravljanja rizicima u skladu sa metodologijom ministarstva finansija RS - CJH

CILJ ODRŽAVANJA OBUKA:

  • Upoznavanje kroz praktične primere sa postupkom uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u zdravstvnim ustanovama, izradom pisanih procedura za pojedine poslovne procese, identifikovanja, procene i rešavanja rizika, kao i izrade registra rizika i donošenja strategije upravljanja rizicima
  • Obuke će Vam osim ispunjenja Zakonske obaveze omogućiti da samostalno izradite pisane procedure za pojedine poslovne procese, identifikujete, procenite i rešavavate rizike, izradite registar rizika i donesete strategiju upravljanja rizicima.

KOME SU OBUKE NAMENJENE?

Direktorima zdravstvenih ustanova koj su odgovorni za sistem finansijskog upavljanja i kontrole u svojim ustanovama, rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica koji takođe odgovaraju za ovaj sistem u organizacionom delu u kome oni rukovodode i zaposlenima u zdravstvenim ustanovama koji su zaduženi za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Predavač: Zoran Vukolić, interni revizor Dom zdravlja "Stari grad" Beograd.

PONUDA:

  • Cena po učesniku za obuku prvog dana: 12.900,00 din. + PDV (20%)
  • Cena po učesniku za obuku drugog dana: 12.900,00 din. + PDV (20%)
  • Ukoliko se prijavite za obe obuke cena: 18.900,00 din. + PDV (20%)
  • Ukoliko se prijavite za oba dana obuke (u grupi od 5 i više učesnika) cena za grupnu obuku po učesniku iznosi 16.900,00 din. + PDV (20%)

Dodatna povoljnost za zdravstvene ustanove:

Možemo Vam ponuditi u okviru uspostavljanja sistema finnasijskog upravljanja i kontrole, pisane procedure iz delatnosti zdravstvenih ustanova, registar rizika i strategiju upravljanja rizicima u zdravstvenim ustanovama, koje će te moći kasnije sami da ažurirate i prilagodjavate Vašim potrebama.

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

SLIČNI SEMINARI I RADIONICE